Integritetspolicy

Elin Karlsson behöver spara och behandla personuppgifter om Kunden, så som namn, adress, mailadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna administrera och ge service till besökare, kunder och intressenter. 

Elin Karlsson får Kundens uppgifter från kontaktformulär via hemsidan eller uppgifter som Kundens själv anger i till exempel mail. Elin Karlsson tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla Kundens personuppgifter är via samtycke, vilket Kunden accepterar genom att via formulär eller mail tillhandahålla uppgifter till Elin Karlsson. Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Kundens uppgifter kommer att sparas så länge det finns ett behov för Elin Karlsson ur service-synpunkt. Det kan till exempel vara under den period Kunden är kund hos Elin Karlsson eller anmält ett intresse. 


De personuppgifter Elin Karlsson behandlar om Kunden delas inte med någon annan part. All information Kunden delger Elin Karlsson som kund är skyddat och stämplat konfidentiellt mellan parterna. Elin Karlsson kan dock komma att dela Kundens personuppgifter med en tredje part, förutsatt att skyldighet att göra så finns enligt lag. Däremot kommer Elin Karlsson aldrig att överföra Kundens uppgifter till ett land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är Elin Karlsson. Kunden har rätt att kontakta Elin Karlsson om Kunden vill ha ut information om de uppgifter Elin Karlsson har om Kunden, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsningar i behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av Kundens uppgifter. Detta gör Kunden enklast genom att kontakta Elin Karlsson på elin@elinkarlsson.se. Om Kunden har klagomål på Elin Karlssons behandling av Kundens personuppgifter har Kunden rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.